Amortyzacja jednorazowa w 2018 roku

Amortyzacja jednorazowa w 2018 roku została podwyższona z 3 500 zł do 10 000 zł. Podatnicy nie mają obowiązku amortyzowania składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł.  Jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składniki majątku o wartości przekraczającej 10 000 zł, i ze względu na przewidywany przez nich okres używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczą ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych a faktyczny okres ich używania przekroczy rok, podatnicy są obowiązani w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął:

  • zaliczyć te składniki do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, przyjmując je do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia
  • zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego używania, obliczonych dla środków trwałych przy za stosowaniu stawek amortyzacyjnych

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej lub prawnej w dniu przyjęcia do użytkowania jest wyższa niż 10 000 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000 zł, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych albo dokonać amortyzacji jednorazowej w miesiącu oddania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej albo w miesiącu następnym.

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową środków trwałych powiększać się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.